Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

Per a complir amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’empresa titular de domini web és FUNDACIÓ NEN DÉU (d’aquí endavant, La Fundació), amb domicili a aquests efectes a Pg. Maragall, 185 08041 Barcelona número de C.I.F.: G08373037 inscrita al Registre d’Entitats Religioses amb el número 058-SE/F. Correu electrònic de contacte: dpd@fundacionendeu.org.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de La Fundació atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en tot cas resulten de compliment obligatori.

3. ÚS DE LA PÀGINA

El portal www.fundacionendeu.org proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’aquí endavant, “els continguts”) a Internet que pertanyen a La Fundació o als llicenciants a qui l’USUARI pugui tenir-ne accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que pogués ser necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

L’USUARI es compromet a fer un ús pertinent dels continguts i serveis, i a no utilitzar-los per a:
• incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic;
• difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic- il·legal, d’apologia al terrorisme o que pugui atemptar contra els drets humans;
• provocar malmeses als sistemes físics i lògics de La Fundació, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptibles de provocar les malmeses anteriorment dites;
• intentar accedir i, en tot cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

La Fundació es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris que malmeten qualsevol dels aspectes senyalats al paràgraf anterior, i a realitzar canvis al Portal sense previ avís, amb l’objectiu d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o modificar el seu disseny. A més, no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagin inclòs als hipervincles o links inclosos al mateix.

Està prohibit:
• La copia i difusió de la informació continguda a www.fundacionendeu.org.
• La modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació, així com també desnaturalitzar el sentit de la informació. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació necessària per a desenvolupar l’activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per tothom i pel màxim període de temps permès per la Llei.
• L’alteració del disseny, configuració o continguts de la pàgina.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Fundació es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús, i en cap cas és fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors / omissions als continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos als continguts, tot i havent adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

5. MODIFICACIONS

La Fundació se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

6. LINKS

Respecte als links o hipervincles a d’altres llocs d’Internet que s’hi disposen a la web www.fundacionendeu.org a on aquesta informació es proporciona únicament a títol informatiu, no exercirà cap tipus de control sobre els llocs i continguts. En cap cas existirà cap tipus d’associació entre www.fundacionendeu.org i les persones o entitats que les operen, ni garanteix l’absència de virus o d’altres elements ni assumiran cap responsabilitat pels continguts de cap link que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantiran la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap dels hipervincles o d’altres llocs d’Internet. De la mateixa manera la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

7. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que queda derogada la Directiva 95/46/CE (d’aquí endavant, “RGPD”), i qualsevol altra normativa de desenvolupament, s’informa a l’interessat, de que les seves dades personals aconseguides a través del correu electrònic o formulari web seran incorporades a un fitxer titularitat de La Fundació, amb la finalitat d’oferir-li la informació pertinent o els serveis sol·licitats.
La Fundació farà saber a l’usuari de la existència i acceptació de les condiciones particulars del tractament de les seves dades en cada cas, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si n’hi hagués, informant-lo de la responsabilitat sobre el fitxer creat, la adreça del responsable, la possibilitat de exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, oposició i no ser objecte de decisions individualitzades.

Tanmateix, La Fundació informa que per a donar compliment a la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, sol·licitarà en cada moment a l’ usuari, el seu consentiment al tractament de les seves dades per a la realització de comunicacions amb finalitats comercials.

8. GENERAL

La Fundació perseguirà l’incompliment de les condicions esmentades així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que puguin ser seves segons el Dret.

9. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

La Fundació podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre La Fundació i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.